Skip to main content

CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre mercatfincamasroig.com, Finca Mas Roig, SL, Carretera Tortosa – Aldea S/N, KM. 11,5  i amb CIF B42911396 i els tercers (d’ara en avant, “Usuaris”) que es donen d’alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de mercatfincamasroig.com (https://www.mercatfincamasroig.com “, d’ara en avant la “Botiga”).

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que es disposa en aquestes Condicions Generals, i deurà així mateix abstenir’s d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que poguessis lesionar o causar danys als béns i drets de “mercatfincamasroig.com “, els seus proveïdors, usuaris o en general de qualsevol tercer.

PRODUCTES I PREUS

mercatfincamasroig.com es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s’oferisquen als Usuaris a través de la Botiga. En particular, “mercatfincamasroig.com ” podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferits o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es dispose una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que es disposa en les presents Condicions Generals. Així mateix, “mercatfincamasroig.com ” es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeta la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferits. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen a la Botiga. Els preus indicats a la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació en contra.

PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, “mercatfincamasroig.com “enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per a efectuar el pagament dels Productes a “mercatfincamasroig.com”.

L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la Botiga.

mercatfincamasroig.com arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola o en català.

La confirmació de la comanda enviada per mercatfincamasroig.com no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra mercatfincamasroig.com enviarà al costat del Producte la factura corresponent a aquest.

DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb mercatfincamasroig.com a través del correu electrònic en la següent adreça: mercat@mercatfincamasroig.com i desistir de la compra en un termini no superior a 48 hores, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte haurà d’enviar-se juntament amb la fulla de devolució degudament emplenada i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, sent a càrrec de l’Usuari el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que mercatfincamasroig.com indiqui a l’Usuari en contestació a la seva notificació de l’exercici de desistiment. L’Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de 24 hores des que mercatfincamasroig.com li indiqui la forma de devolució.

El desistiment comporta la devolució de l’import pagat a excepció de les despeses per transport. Per a això, el client haurà d’indicar en la fulla de devolució el número i el titular el compte a la qual mercatfincamasroig.com haurà d’efectuar l’abonament. El termini per a aquest abonament serà l’establit en la Llei.

No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

SERVEI D’ATENCIÓ Al CLIENT
Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça mercat@mercatfincamasroig.com.

SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI
L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és Espanya, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’usuari indique una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament de deu (10) dies establit per defecte en la Llei.

El servei de lliurament de mercatfincamasroig.com, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi.

Per a enviaments a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla consultar primer amb la botiga independentment del pes o volum mitjançant email a mercat@mercatfinamasroig.com, a travéz del formulari de Contacte o mitjançant trucada telefònica al +34 689 085 893.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en aquests, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia “mercatfincamasroig.com “o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquestes.

Llevat que fóra autoritzat per mercatfincamasroig.com o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o llevat que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de “mercatfincamasroig.com” , mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a “mercatfincamasroig.com”. Així mateix, se l’informa que les seves dades seran posades a la disposició de l’empresa Finca Mas Roig per a les finalitats indicades. mercatfincamasroig.com tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat sent el destinatari únic i exclusiu d’aquests, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a mercatfincamasroig.com, Finca Mes Roig, Carretera Tortosa – Aldea S/N, KM. 11,5, o mitjançant correu electrònic dirigit a mercat@mercatfincamasroig.com, adjuntant còpia de la seva N.I.F. o document identificatiu substitutori.

Les respostes marcades amb * en el formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.eccionados.

CONTRASENYES
mercatfincamasroig.com facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del Lloc web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es deriven del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’Usuari es compromet a notificar a mercatfincamasroig.com de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a aquesta.

COOKIES

mercatfincamasroig.com pot utilitzar cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per a identificar-li.

Si l’Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferits a la Botiga.

Per a conèixer tot el relatiu a les cookies visita la nostra Política de Cookies.

LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que pogueren sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del contracte actual se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de Tarragona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.